Verksamhetsberättelse

Konstföreningen i Lidingö, verksamhetsberättelse för 2017

Styrelsen för Konstföreningen i Lidingö avger nedanstående verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017.

Styrelsen har bestått av

Margaretha Jonsson, ordförande 

Teddy Widstrand, vice ordförande

Eva Nordlander, kassör

Gunilla Bodin, sekreterare

Margareta Borg, ledamot

Kerstin Göransson, ledamot

Inger Lagerros, ledamot

Helena Lennström, ledamot 

Eva Nordlander valdes som kassör vid årsmötet och efterträdde Kerstin Göransson.

Revisorer

Kaj Hanngren och Peter Wendler. Suppleant Curt Nyström.

Valberedning

Anna Johannisson (sammankallande) och Barbro Flodin.

Inköpsnämnd

Styrelsen med Eva Nordlander som ekonomiskt ansvarig.

Programnämnd inkl Bulletinen

Styrelsen med Inger Lagerros som huvudansvarig för Bulletinen och föreningens websida.

Stipendiekommittén för Britt Paus minnesfond

Styrelsens representanter har varit föreningens ordförande Margaretha Johnsson, sammankallande, och föreningens vice ordförande Teddy Widstrand. Instiftarens representant har varit Ole Paus.

Styrelsen

Styrelsen har haft nio protokollförda sammanträden under 2017. Föreningen har givit ut två nummer av medlemsbladet Bulletinen med information om föreningen, om aktiviteter, det årliga lotteriet, årsmötet och årsfesten.

Föreningens verksamhet

Föreningen har haft 147 betalande medlemmar. 

Årsavgiften har under 2017 varit 200 kronor för enskild medlem och 350 kronor för två medlemmar som bor på samma adress.

Under 2017 har följande aktiviteter ordnats:

- Visning av Konstnärshuset den 16 februari, 25 deltagare.
- Filmvisning på Anders Hansers Bio den 1 mars, 15 deltagare.
- Visning av konsten i Lärarnas hus den 7 mars, 25 deltagare.
- Visning av Apelsinvillan i Lidingö den 10 maj, 20 deltagare.
- Årsmöte i Magdasalen i Lidingö Museum den 16 mars, ca 15 deltagare.
- Visning av Herta Hillfons utställning på Skeppsholmen den 3 oktober,
  23 deltagare.
- Visning av Dramaten den 19 oktober, 19 deltagare.
- Föredrag om Siri Derkert den 30 november, 25 deltagare.
- Årsfest i Ansgarskyrkan den 23 november, 60 deltagare.

De visningar och galleribesök som styrelsen har initierat har lockat många deltagare och har varit mycket uppskattade. Styrelsen har dessutom ägnat mycket arbete åt att besöka olika utställningar och gallerier för konstinköp. Styrelsen har aktivt deltagit i förberedelser och genomförande av Lidingö stads kulturvecka under hösten 2017. Styrelsen har också på olika sätt samarbetat med Föreningen Lidingökonstnärer inför Lidingö konstrunda våren 2017 genom ateljébesök och inköp av konstverk av Lidingökonstnärer.

Ekonomisk redovisning

Konstföreningens ekonomiska redovisning för 2017 framgår av bilaga 1

Stiftelsen Britt Paus minnesfond 1982

Stiftelsen Britt Paus minnesfond förvaltas av styrelsen för Konstföreningen i Lidingö. Föreningens ordförande Margaretha Jonsson och föreningens vice ordförande Teddy Widstrand har rätt att enskilt eller tillsammans teckna firma.

Förvaltningsberättelse och ekonomisk redovisning för 2017 över stiftelsen Britt Paus minnesfond 1982 framgår av bilaga 2.

 

Lidingö 2018-02-19  

Margaretha Jonsson, Ordförande

Teddy Widstrand, Vice ordförande                 

Eva Nordlander, kassör

Gunilla Bodin, sekreterare

Margareta Borg

Kerstin Göransson

Inger Lagerros                                    

Helena Lennström