Verksamhetsberättelse

Konstföreningen i Lidingö, verksamhetsberättelse för 2016

Styrelsen för Konstföreningen i Lidingö avger nedanstående verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016.

Styrelsen har bestått av

Margaretha Jonsson, ordförande (från 21 april 2016)

Teddy Widstrand, vice ordförande

Kerstin Göranson, kassör

Gunilla Bodin, sekreterare

Margareta Borg, ledamot

Inger Lagerros, ledamot

Helena Lennström, ledamot (ordf. till 21 april 2016)

Birgitta Lundeberg, ledamot

Efter fem år som ordförande i Konstföreningen i Lidingö lämnade Helena Lennström över ordförandeuppdraget till Margaretha Jonsson vid föreningens årsmöte den 21 april 2016.

Revisorer

Sten Flodin, Kaj Hanngren och supleant Carl-Gustaf Malmvik.

Valberedning

Barbro Flodin sammankallande och Astrid Tydén-Jordan.

Inköpsnämnd

Styrelsen med Kerstin Göransson som ekonomiskt ansvarig.

Programnämnd inkl Bulletinen

Styrelsen med Inger Lagerros som huvudansvarig för Bulletinen.

Stipendiekommittén för Britt Paus minnesfond

Styrelsens representanter har varit föreningens ordförande Margaretha Johnsson,sammankallande, och föreningens vice ordförande Teddy Widstrand. Instiftarens representant har varit Ole Paus.

Styrelsen

Styrelsen har haft tio protokollförda sammanträden under 2016. Föreningen har givit ut två nummer av medlemsbladet Bulletinen med information om föreningen, aktiviteter, det årliga lotteriet, årsmötet och årsfesten.

Föreningens verksamhet

Föreningen har haft 155 betalande medlemmar. Detta innebär en glädjande ökning av medlemsantalet i förhållande till föregående år.

Årsavgiften har under 2016 varit 200 kronor för enskild medlem och 350 kronor för två medlemmar som bor på samma adress.

Under 2016 har följande aktiviteter ordnats:

Visning av Folksamhuset den 24 februari, 29 deltagare
Besök på Grillska Huset den 29 februari, 29 deltagare
Visning av Herman Bergmans konstateljé den 9 mars, 12 deltagare
Författarkväll i Lidingö Akademibokhandel den 22 mars
Visning av Riksdagshuset den 19 april, 32 deltagare
Årsmöte i Magdasalen i Lidingö Museum den 21 april, ca 20 deltagare
Visning av utställningen om Josef Frank på Millesgården den 25 maj, 33 deltagare
Besök på Lumphés litografiska på Långholmen den 26 september, 14 deltagare
Ateljébesök hos Paula Rindborg den 12 oktober, 16 deltagare
Besök på Galleri Nylunds Konst & Ram den 2 november, 6 deltagare
Årsfest i Ansgarskyrkan den 17 november 17 november, 60 deltagare Visning av utställningen Tutankhamun - graven och skatterna den 1 december, 18 deltagare

De visningar och galleribesök som styrelsen har initierat har lockat många deltagare och har varit mycket uppskattade. Styrelsen har dessutom ägnat mycket arbete åt att besöka olika utställningar och gallerier för konstinköp. Styrelsen har aktivt deltagit i förberedelser och genomförande av Lidingö stads kulturvecka under hösten 2016. Styrelsen har också på olika sätt samarbetat med Föreningen Lidingökonstnärer inför Lidingö konstrunda våren 2016 genom ateljébesök och inköp av konstverk av Lidingökonstnärer.

Ekonomisk redovisning

Konstföreningens ekonomiska redovisning för 2016 framgår av bilaga 1

Stiftelsen Britt Paus minnesfond 1982 Stiftelsen Britt Paus minnesfond förvaltas av styrelsen för Konstföreningen i Lidingö. Föreningens ordförande Margaretha Jonsson och föreningens vice ordförande Teddy Widstrand har rätt att enskilt eller tillsammans teckna firma.

Förvaltningsberättelse och ekonomisk redovisning för 2016 över stiftelsen Britt Paus minnesfond 1982 framgår av bilaga 2.

 

Lidingö 2017-03-16  

Margaretha Jonsson, Ordförande

Teddy Widstrand, Vice ordförande                 

Kerstin Göransson, kassör

Gunilla Bodin, sekreterare

Margareta Borg

Inger Lagerros                                    

Helena Lennström

Birgitta Lundeberg