Stadgar

 

STADGAR FÖR KONSTFÖRENINGEN I LIDINGÖ

 §1. Föreningen, som grundades den 5 december 1960, har till uppgift att i Lidingö, icke minst hos ungdomar, väcka, underhålla och utbreda intresset för konst och konsthantverk.

 

I detta syfte vill föreningen:

ordna utställningar, utställningsbesök och studieresor,

ordna föreläsningar och diskussioner,

ordna årlig utlottning av konstverk till medlemmarna.

 

 §2. Medlem i föreningen är den som har betalat årsavgiften.

 

 §3. Medlem deltar i utlottning av inköpta konstverk vid årsfesten.

 

 §4. Räkenskapsåret är kalenderår .

 §5. Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av minst sex och högst elva ordinarie ledamöter.

Ordföranden väljs av årsmötet för en tid av ett år.

Mandatperioden för övriga ledamöter är två år. Hälften av ledamöterna väljs varje år.

 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör samt eventuella övriga funktionärer som behövs för föreningens verksamhet.

 

Styrelsen är beslutsmässig, då efter kallelse till samtliga ledamöter, minst fyra ledamöter är närvarande och majoriteten är överens om beslutet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden företräder.

 

Föreningens firma tecknas, förutom av ordföranden, av den eller de i styrelsen som styrelsen utsett.

 §6. Årsmötet väljer årligen två revisorer och en suppleant på ett år för granskning av styrelsens förvaltning.

 §7. Styrelsens ansvar är:

 • att anordna årsmöten till vilka kallelse ska ske senast 14 dagar före mötet. I kallelsen anges de ärenden, som ska tas upp på årsmötet (se § 11),
 • att senast den 15 mars överlämna avslutade räkenskaper för föregående räkenskapsår till revisorerna,
 • att besluta om de aktiviteter som ska ingå i verksamheten,
 • att under gemensamt ansvar vårda fonder, kontanta medel och eventuella konstsamlingar,
 • att bevaka föreningens allmänna intressen och verka för dess ändamål.
§8. Inköp av konstverk för föreningens räkning verkställs av styrelsens samtliga ledamöter. För beslut om inköp krävs att majoriteten av ledamöterna är ense.
§9. De för utlottning avsedda konstverken ska genom lottdragning fördelas bland föreningens medlemmar. Dragning sker vid föreningens årsfest på hösten. Den vars nummer dras först väljer först, den andra vinnaren därefter osv. Har ej närvarande vinnare, utan fullmakt, ej uttryckt önskemål om speciell vinst får dessa vinnare resterande nummer i turordning sedan de närvarande vinnarna tilldelats sina vinster på upprättad vinstlista.
§10. Sekreteraren i styrelsen för erforderliga mötesprotokoll, förvarar handlingar och upprättar förslag till årsberättelse.Kassören sköter föreningens ekonomi och medlemsförteckning.
§11. Årsmöte hålls senast den 30 april varje år. Vid mötet ska följande föredra 
 • Styrelsens årsberättelse
 • Revisorernas berättelse
 • Fastställande av resultat- och balansräkning för verksamhetsåret
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Val av
   • ordförande
   • ledamöter i styrelsen
   • två revisorer och en revisorssuppleant
   • valberedning med en sammankallande
 • Fastställande av årsavgiften för nästkommande verksamhetsår.
§12. Föreningen bör i sin verksamhet samarbeta med andra konstföreningar samt med andra organisationer som arbetar med konstfrågor.
§13. I händelse av föreningens upplösning ska dess tillgångar omsättas till konstverk som utlottas bland medlemmarna.För ändring av stadgarna även som för föreningens upplösning erfordras dock beslut, fattade med minst 2/3 majoritet vid två på varandra, tidigast inom 30 dagar följande möten, därav ett årsmöte. 
Stadgarna antagna enligt beslut vid extra föreningsmöte den 20 november 2014